Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Posledná zmena: 06.07.2022

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu funavocado © sú vypracované v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot / Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 20/1998 (25/1998 revidované), Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 23/1999, 110/2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 decembra US: U-I-218/04-8, 46/2006 Dec. US U-I-218/04-31, 126 /2007, 86/2009, 78/2011), Zákon o elektronickom obchode (ZEPEP/Úradný vestník RS, č. 57/2000, Vestník RS, č. 30/ 2001-ZODPM-C, 25/2004 , 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Zákon o ochrane osobných údajov (ZVOP-1/Ur.l. RS, č. 86/ 2004, Ur.l. RS, č. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) na základe odporúčaní Obchodnej komory Slovinska, predpisov upravujúcich jurisdikcii Trhového inšpektorátu Slovinskej republiky a medzinárodných kódexov elektronického podnikania.

Internetový obchod funavocado © spravuje spoločnosť ELEN d.o.o. poskytovateľ služieb elektronického obchodu (ďalej len „poskytovateľ“).

Všeobecné obchodné podmienky riešia prevádzkovanie funavocado ©, práva užívateľa a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom.

DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ (SÚHRN PRÁVNYCH PREDPISOV)

Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť objednávateľovi tieto informácie:

– identitu spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, registračné číslo),

– kontaktné údaje, ktoré užívateľovi umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail),

– základné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk),

– dostupnosť produktov (každý produkt alebo služba ponúkaná na webovej stránke by mala byť dostupná v primeranom čase),

– podmienky dodania tovaru alebo vykonania služby (spôsob, miesto a termín dodania),

– všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne určené a musí sa jasne preukázať, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu,

– spôsob platby a doručenia,

– časová platnosť ponuky,

– lehota, počas ktorej je ešte možné od zmluvy odstúpiť a podmienky odstúpenia; okrem toho aj o tom, či a koľko zákazníka stojí odstúpenie od zmluvy,

– uložiť text zmluvy, ktorý bude zákazníkovi na jeho žiadosť prístupný,

– vysvetlenie reklamačného postupu vrátane všetkých údajov o kontaktnej osobe alebo oddelení služieb zákazníkom.

PONUKA PRODUKTOV

Produkty na funavocado © sú často aktualizované a skladom. Ak nie sú na sklade, je to tiež zreteľne označené.

SPÔSOB PLATBY

Poskytovateľ umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

– v hotovosti pri prevzatí,

– s PayPal a kreditnými kartami (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) povolenými službou Paypal.

*Pri jednotlivých objednávkach si vyhradzujeme právo požadovať platbu bankovým prevodom na účet manažéra – ELEN d.o.o. (podľa ponuky/rozpočtu).

Poskytovateľ vystaví kupujúcemu faktúru s podrobnými nákladmi a pokynmi na odstúpenie od kúpy a vrátenie tovaru, ak je to potrebné a možné. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť údajov na faktúre a prípadné chyby oznámiť predávajúcemu do ôsmich dní od prevzatia. Na neskôr uplatnené námietky ohľadom správnosti vystavených faktúr neberieme ohľad.

CENY

Všetky ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ceny sú platné v momente zadania objednávky a nemajú ďalšiu platnosť. Ceny sú platné v prípade platby uvedenými spôsobmi platby, za uvedených podmienok.

Napriek našej maximálnej snahe poskytovať najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie sa môže stať, že informácie o cene sú nesprávne. V takom prípade, alebo v prípade, že sa počas vybavovania objednávky zmení cena tovaru, poskytovateľ umožní kupujúcemu odstúpiť od kúpy a zároveň ponúkne kupujúcemu riešenie, ktoré bude vzájomne uspokojivé.

Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky poskytovateľom (kupujúcemu bude doručený email o stave potvrdenej objednávky). Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné podmienky nemenné a platia pre poskytovateľa aj kupujúceho.

Zľavy, propagačné kódy atď. sa nesčítajú.

PROMO KÓD

Akciový kód prináša rôzne výhody pri nákupe a je časovo obmedzený. Aktívny propagačný kód nájde užívateľ na titulnej strane reklamy, na stránke jednotlivých odkazov, prostredníctvom e-newsletterov, zasielaním klasickou poštou alebo inými médiami.

Ako použiť promo kód?

Akciový kód je slovo, ktoré registrovaný užívateľ zadá v 1. kroku online nákupu – košík. Po kliknutí na „Zadajte propagačný kód, ak ho máte“. Zľava alebo výhoda budú zohľadnené ihneď potom.

E-NOVINKY

Používateľ súhlasí s tým, že pri prihlásení na odber e-newsletterov ho budeme pravidelne informovať o novinkách na stránke, novinkách v ponuke a propagačných akciách. Poskytovateľ sa zaväzuje, že e-mailovú adresu používateľa nijakým spôsobom nezneužije ani nepostúpi tretej osobe. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ

Definícia podmienok

Organizátorom súťaže o ceny je spoločnosť funavocado ©, v Slovinsku zastúpená ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Účastníkom hry o ceny je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vyhlásených výherných kampaní.

Výhercovia cien sú určení náhodným počítačovým výberom alebo výborom organizátora.

Právo zúčastniť sa žrebovania (a iných ocenení produktov alebo poukážok)

Účastníkmi výhernej hry môžu byť fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky. Žrebovania sa nemôžu zúčastniť osoby zamestnané u organizátora žrebovania a osoby zamestnané u iných právnických osôb spojených s realizáciou tohto žrebovania. Účastníkom žrebovania o ceny nemôžu byť právnické osoby. Osoby, ktoré neprijmú pravidlá hry o ceny, sa nemôžu zúčastniť hry o ceny. Pre účasť vo výhernej hre sa má za to, že účastník účasťou na vyhlásenej výhernej hre prijal pravidlá výhernej hry.

Pre účasť v žrebovaní nie je potrebné nakupovať služby alebo produkty organizátora žrebovania.

Elektronické žrebovanie o ceny

Do žrebovania sa môžu zapojiť všetci účastníci hry o ceny. Jeden účastník sa môže zúčastniť žrebovania iba raz, pokiaľ nie je v jednotlivej hre uvedené inak. Výsledok žrebovania je konečný. Odvolanie nie je možné. O prevzatí a spôsobe prevzatia výhry bude výherca informovaný e-mailom alebo klasickou poštou.

Povinnosti výhercu

Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iný predmet. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi výhernej hry písomne (e-mailom) svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne a daňové číslo, a to všetko najneskôr do dvoch dní od doručenia oznámenia, že vyhral cenu.

Za zaplatenie všetkých daní z cien (vrátane DPH) je zodpovedný organizátor.

Organizátor zašle výhercom výhry potvrdenie v súlade so zákonom o dani z príjmov a predpismi o doručovaní údajov na vyrubenie dane z príjmov. Výherca je povinný uviesť hodnotu výhry v daňovom priznaní k dani z príjmov. Pri prevzatí výhry je výherca povinný vyplniť vyhlásenie o prevzatí výhry. Organizátor nezodpovedá za dane, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s akýmikoľvek inými cenami. Ak si výherca nesplní všetky povinnosti, má sa za to, že výherca si výhru nechce prevziať, a tak je organizátor oslobodený od všetkých záväzkov vo vzťahu k výhercovi v rámci tohto žrebovania o cenu a získava právo nakladať s cenami na akýkoľvek iný účel. Ceny sú neprenosné.

Ak organizátor žrebovania výhry do troch (3) pracovných dní od odoslania oznámenia výhercom o tom, že boli vyžrebovaní, z akéhokoľvek dôvodu (napr.: výherca prehlási, že si výhru nechce prevziať, neuvedie adresu, resp. emailová adresa je neúplná alebo nesprávna a pod.) neobdrží všetky potrebné údaje a vyhlásenie, že chce výhru prevziať, má sa za to, že výherca si výhru nechce prevziať a tým je organizátor oslobodený od všetkých záväzkov vo vzťahu k výhercovi tohto žrebovania o ceny a získava právo nakladať s výhrou na akýkoľvek iný účel.

Ochrana osobných údajov

Organizátor výhernej hry chráni všetky osobné údaje získané od účastníkov počas vykonávania výhernej hry v súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Organizátor môže osobné údaje získané od účastníkov použiť výlučne na účely, na ktoré ich získal. Účastník výhernej hry súhlasí s tým, aby mu organizátor zasielal oznámenia týkajúce sa ponuky organizátora. Účastník alebo jeho opatrovník alebo zákonný zástupca môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov získaných v žrebovaní o ceny na účely priameho marketingu. Organizátor hry o ceny si vyhradzuje právo zorganizovať odovzdávanie cien ako verejné podujatie. Účasťou v žrebovaní umožňuje účastník, aby jeho meno a adresa boli použité v audio, foto a video materiáloch organizátora žrebovania. Výherca umožňuje organizátorovi výhernej hry zverejňovať svoje osobné údaje v médiách a na celosvetovej sieti za účelom informovania o výsledkoch žrebovania alebo prevzatia výhry.

Oznámenie pravidiel žrebovania o ceny

Odoslaním svojich údajov prostredníctvom vstupného formulára na tejto stránke účastníci výhernej hry súhlasia, že sú oboznámení s pravidlami a zaväzujú sa konať v súlade s pravidlami výhernej hry. V prípade akéhokoľvek sporu alebo nejasností majú tieto pravidlá prednosť pred akoukoľvek inou publikáciou, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej forme.

POSTUP NÁKUPU

1. Objednávka prijatá

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mailom oznámenie o prijatí objednávky. Zákazník má vždy prístup ku komplexným informáciám o stave a obsahu objednávky na webovej stránke poskytovateľa.

2. Objednávka potvrdená

Poskytovateľ posúdi objednávku, preverí dostupnosť objednaného tovaru a objednávku potvrdí alebo s uvedením dôvodu odmietne. Poskytovateľ môže objednávateľovi zavolať na jeho kontaktné telefónne číslo pre kontrolu údajov alebo zabezpečenie správnosti dodávky. Pri dodaní tovaru, ktorý poskytovateľ nemá na sklade na vlastnom sklade, je poskytovateľ viazaný výlučne dodaním dodávateľom poskytovateľa a dobou, v ktorej môže dodávateľ poskytovateľa tovar dodať poskytovateľovi. Poskytovateľ prostredníctvom e-mailu informuje kupujúceho o aktuálnych informáciách týkajúcich sa dodania tovaru. Ak je dodacia lehota veľmi dlhá a kupujúci nechce čakať, môže to oznámiť poskytovateľovi, ktorý tovar z objednávky odoberie a už zaplatené finančné prostriedky kupujúcemu vráti a ostatné položky z objednávky doručí na adresu podľa voľby kupujúceho, alebo zrušiť celú objednávku. Ak výrobca tovaru nepotvrdí dodávateľovi dostupnosť objednaných položiek najneskôr do troch mesiacov odo dňa zadania objednávky, môže dodávateľ odmietnuť objednávku kupujúceho z dôvodu nedostupnosti tovaru. Dňom odmietnutia stráca objednávka zákazníka platnosť. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené dlhšími dodacími lehotami alebo nedodaním tovaru, ktorý poskytovateľ nemá na sklade vo vlastnom sklade.

3. Tovar odoslaný

Poskytovateľ tovar v dohodnutom termíne pripraví, odošle a informuje o tom kupujúceho e-mailom. Poskytovateľ v uvedenom e-maile zároveň informuje kupujúceho o zásadách odstúpenia od zmluvy, kam sa obrátiť v prípade meškania dodávky a kam sa obrátiť v prípade reklamácie.

V prípade, že sa kupujúci rozhodne zrušiť objednávku, musí nás o tom bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu [email protected] . Ak sa stane, že objednávka už bola odoslaná, kupujúci zaslanie zásielkovej službe odmietne. V prípade osobného odberu (keď je tovar už pripravený na vyzdvihnutie) kupujúci zároveň oznámi svoje prianie zrušiť objednávku prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

V prípade, že kupujúci, ktorý sa identifikuje telefónnym číslom alebo emailovou adresou, nedokončí objednávku na webovej stránke, môže ho poskytovateľ upozorniť prostredníctvom SMS alebo e-mailu na nedokončený nákupný proces a vyzvať ho na dokončenie nákupu alebo odhlásenie sa z webovej stránky.

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Tieto všeobecné pravidlá pre darčekové karty upravujú a definujú základné podmienky a všetky otázky súvisiace s používaním darčekových kariet od momentu ich nákupu až po ich uplatnenie.

Jednotlivé pojmy použité v týchto všeobecných pravidlách majú nasledujúci význam:

Emitentom je spoločnosť ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia.

-Darčeková karta je doklad vydaný vydavateľom za úhradu, s jedinečnými identifikačnými prvkami a špeciálnymi bezpečnostnými prvkami, ktoré preukazujú jeho pravosť. Darčekové poukážky sú poukážky na základe hodnoty, ktoré predstavujú konkrétnu peňažnú sumu vyjadrenú v mene.

-Právoplatným držiteľom je kupujúci darčekovej karty.

-Uplatnenie darčekovej poukážky je právny úkon, pri ktorom si právoplatný vlastník uplatňuje práva vyplývajúce z darčekovej poukážky u vydavateľa. K uplatneniu darčekovej karty dôjde, keď vydavateľ overí pravosť darčekovej karty a akceptuje doručenie darčekovej karty zákonným držiteľom.

-Predajným miestom je webová stránka internetového obchodu s darčekovými poukazmi na nákup.

Darčekové poukážky je možné zakúpiť na predajnom mieste vydavateľa v súlade s obchodnými podmienkami vydavateľa zverejnenými na internetovej stránke vydavateľa: https://funavocado.sk/vseobecne-podmienky/.

Kupujúci má nárok na zľavu pri prvom nákupe. Pri tomto nákupe je okrem produktu predmetom kúpy aj darčekový poukaz, ktorého kúpna cena sa rovná zľavnenej sume, ktorú kupujúci na produkte získa.

Darčekové poukážky je možné uplatniť pri nákupe nad 100,00 € a v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v čase zakúpenia karty.

Platnosť darčekovej poukážky je uvedená na darčekovej karte a nie je možné ju predĺžiť. Po vypršaní platnosti darčekovej karty sa mení aj jej hodnota.

Povinnosti vydavateľa vyplývajúce z týchto všeobecných pravidiel a príslušných právnych predpisov vo vzťahu k zákonnému držiteľovi darčekovej karty vznikajú od okamihu, keď oprávnený držiteľ uskutoční nákup na predajnom mieste, t.j. darčekovej poukážky a trvá, kým nebude darčeková karta uplatnená vydavateľom alebo do vypršania platnosti darčekovej karty.

Právoplatný držiteľ môže uplatniť práva vyplývajúce z darčekovej karty zadaním identifikačných údajov uvedených na jednotlivej karte do formulára na webovej stránke predajného miesta (uvedených na karte), ak táto darčeková karta nie je neplatná, nebol vykúpený, stratený alebo odcudzený.

Pri uplatnení práv z predchádzajúceho odseku nebude vydavateľ preverovať vecnú legitimáciu, nakoľko sa predpokladá, že predkladateľ darčekovej poukážky je zároveň jej právoplatným držiteľom.

Oprávnený držiteľ je povinný uschovať faktúru preukazujúcu nákup darčekovej karty a zodpovedá za bezpečné uloženie faktúry a darčekovej poukážky, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo ich strate alebo odcudzeniu.

Darčekové poukážky sa vydávajú na meno kupujúceho, sú neprenosné a nie je možné ich zameniť za menu.

Hodnoty darčekových kariet sa pri uplatnení nesčítavajú.

Doba platnosti darčekových poukážok je uvedená v obchodných podmienkach platných v čase vystavenia darčekovej poukážky a vyznačená na poukážke. Počas tejto doby sa odporúča uplatniť danú darčekovú kartu. Všetky práva alebo nároky vyplývajúce z darčekovej karty zanikajú v lehotách stanovených Kódexom záväzkov (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 83/2001 v platnom znení), alebo v súlade so všeobecnými obchodnými pravidlami vydavateľa.

Právoplatný držiteľ môže darčekovú kartu uplatniť iba u vydavateľa predložením darčekovej karty ako platby za tovar.

Darčekovú kartu je možné vymeniť za plnú sumu a nie je možné ju vymeniť za peniaze. Ak je hodnota určitého tovaru vyššia alebo si držiteľ želá uplatniť dodatočné nároky, ktoré nie sú uvedené na darčekovej karte, zákonný držiteľ musí zaplatiť príslušný rozdiel vydavateľovi.

Ak oprávnený držiteľ uplatní kartu na nákup tovaru, ktorého hodnota je nižšia ako hodnota karty, hodnota rozdielu prepadá.

Darčekovú kartu nie je možné použiť na nákup darčekovej karty alebo viacerých darčekových kariet.

Emitent neuznáva poskytovateľov mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušných pre vzťah založený týmito všeobecnými obchodnými podmienkami na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý by kupujúci mohol vyvolať podľa právnych predpisov o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Prípadné spory budú medzi vydavateľom a držiteľom darčekového poukazu riešené zmierom. V prípade neúspechu je príslušný súd.

Emitent si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné pravidlá. Povinnosť oznámenia zmeny je splnená zverejnením všeobecných obchodných podmienok zodpovedajúcim spôsobom na internetovej stránke: https://funavocado.sk/vseobecne-podmienky/. Zmena a doplnenie všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke, ale je účinná od 15. dňa po zverejnení, ak platné predpisy neustanovujú inak.

Ak je darčeková karta odcudzená, stratená alebo zničená, jej držiteľ nemá nárok na žiadnu formu náhrady alebo kompenzácie. Na výkon služby sa vzťahujú iba obchodné podmienky vydavateľa. Výkon služby sa riadi pravidlami platnými pre oblasť emitenta a vlastnými všeobecnými obchodnými podmienkami emitenta. Ak emitent odmietne poskytnúť službu z vyššie uvedených dôvodov alebo pre nedodržanie pravidiel alebo zmluvných záväzkov, nejde o diskrimináciu.

Kupujúci akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok súhlasí so všeobecnými podmienkami používania darčekovej karty a s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zmluvného vzťahu.

NÁKUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Proces nákupu pre právnické osoby je úplne rovnaký ako pre fyzické osoby, až na to, že pri zadávaní kontaktných údajov zadáte do poľa „Firma“ názov firmy a uvediete aj DIČ firmy. Pod adresou zadajte sídlo spoločnosti. Ak chcete podnikateľský účet, súhlasíte s obchodnými podmienkami, ktoré platia pre firmy. Hlavný rozdiel je v možnosti odstúpenia od zmluvy: Spoločnostiam, samostatným podnikateľom a iným právnickým osobám umožňujeme vrátenie zásielok vecí v rámci záručných podmienok. Uvedené organizácie nemajú možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu svojho rozhodnutia, ako je to v prípade spotrebiteľov (fyzických osôb). Ku každému vráteniu pristupujeme individuálne a budeme sa snažiť splniť kritériá dodávateľa. Ak máte nárok na vrátenie tovaru, môžete využiť výmenu za iný tovar podľa vlastného výberu (ktorý je rovnaký alebo drahší). Žiaľ, vrátenie peňazí nie je možné.

Spôsoby platby pre právnické osoby

Internetový obchod funavocado © umožňuje právnickým osobám nasledujúce spôsoby platby:

– v hotovosti pri prevzatí zásielkovou službou Packeta,

– s PayPal a kreditnými kartami (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) povolenými službou Paypal.

*Pri individuálnych objednávkach si vyhradzujeme právo požadovať platbu prevodom na účet manažéra ELEN d.o.o. (podľa ponuky/faktúry, kde stále platí online cena).

VYSTAVOVANIE FAKTÚR PRE FIRMY V EÚ

V internetovom obchode funavocado ©, zastúpeného v Slovinsku spoločnosťou ELEN d.o.o. umožňujeme nakupovať aj firmám, ktoré sú registrované v rámci členských krajín Európskej únie a sú zároveň platiteľmi dane.

Pre tých, ktorí si chcú nechať vystaviť faktúru na firmu v zahraničí, umožňujeme len odber tovaru s platbou vopred. Ihneď pri odoslaní online objednávky je potrebné uviesť, že tovar po osobnom odbere poputuje zo Slovinskej republiky. Dodatočné opravy faktúr nie sú možné. Pri prevzatí je tiež potrebné vyplniť a podpísať vyhlásenie o premiestnení tovaru do iného členského štátu Európskej únie.

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ (vyššie uvedené sa vzťahuje výlučne na fyzické osoby, ktoré nadobúdajú tovar za účelom mimo svojej podnikateľskej činnosti) má právo do 14 dní od prevzatia tovaru oznámiť spoločnosti (na kontaktnú e-mailovú adresu [email protected]). že odstúpujú od zmluvy, bez nutnosti udania dôvodu.

V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti prijaté platby.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ informovať spoločnosť (na kontaktnej e-mailovej adrese [email protected]) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným klasickou poštou, resp. e-mail). Na tento účel môže spotrebiteľ použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Odkaz na formulár na odstúpenie od zmluvy je tu:

Aby mohla byť zohľadnená lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslanie oznámenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy, spoločnosť mu bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy, vráti prijaté platby vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov v dôsledku výberu typu doručenia, ktorý nie je najdostupnejšou štandardnou formou doručenia ponúkanou spoločnosťou). Takúto náhradu vykoná spoločnosť rovnakými platobnými prostriedkami, aké boli použité pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak; Spotrebiteľ v žiadnom prípade nebude znášať žiadne náklady v dôsledku vrátenia peňazí. Spoločnosť môže zadržať platbu, kým nedostane vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepošle dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Lehota začína plynúť jeden deň po dátume prevzatia. Jediné náklady účtované spotrebiteľovi v súvislosti s odstúpením od zmluvy sú náklady na expedíciu (dopravu) tovaru, ktoré sú vypočítané podľa cenníka doručovateľskej služby. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy (kúpy). Ak spotrebiteľ už môže začať tovar používať alebo ak odstráni bezpečnostnú nálepku, odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Prijatý tovar musí vrátiť nepoškodený a v rovnakom množstve, pokiaľ nie je tovar zničený, poškodený, stratený alebo sa jeho množstvo bez zavinenia spotrebiteľa neznížilo. Výrobca tovaru predpisuje aj jeho originálny obal (v súlade s § 36 zákona o ochrane spotrebiteľa). Vzhľadom na to, že obal je neoddeliteľnou súčasťou tovaru, musí byť uvedený aj v pôvodnom stave pri prevzatí tovaru (t.j. nepoškodený a v rovnakom množstve).

V prípade odstúpenia od zmluvy, kde bol použitý propagačný kód, sa tieto prostriedky považujú za zľavu a nevracajú sa (vracia sa zaplatená suma), v prípade použitia darčekovej poukážky funavocado ©; tento sa považuje za platobný prostriedok a pri odstúpení od zmluvy sa mu zaplatená suma vráti na jeho IBAN (transakčný účet, o ktorom informuje v oznámení o odstúpení).

Vrátenie peňazí bude uskutočnené čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V záujme istoty, správnosti a včasnosti vrátenia peňazí, ako aj zabezpečenia evidencie platieb, sa vrátenie platby kupujúcemu uskutočňuje výlučne prevodom na jeho transakčný účet. Vrátenie platby v hotovosti nie je možné! Vrátenie prijatého tovaru spoločnosti v lehote na odstúpenie od zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Vo výnimočných prípadoch, keď veci nie sú vrátené v súlade so ZVPot, môžeme spotrebiteľovi ponúknuť kúpu veci s primeranou náhradou, ktorá je určená v zápisnici pri vrátení. Nákup so zníženou hodnotou je braný do úvahy pri potvrdení spotrebiteľom e-mailom. Spotrebiteľ profituje zo spomínaného odkupného len pri objednávke iného tovaru v rovnakej alebo vyššej hodnote.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy na položky v súprave

Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy pre niektorú z položiek, ktoré tvoria sadu, môže požiadať o vrátenie peňazí alebo výmenu za inú položku. Spotrebiteľ môže vrátiť alebo vymeniť jeden alebo viac položiek zo súpravy. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy na tovar zo sady dostane vrátenú sumu vo výške peňažných prostriedkov zaplatených za predmetný tovar, ktorý vracia. Pri výmene za iný tovar musí byť spotrebiteľ pri hľadaní alternatívy opatrný, aby si vybral tovar, ktorý má rovnakú alebo vyššiu online cenu ako je online cena tovaru, ktorý vracia na výmenu. Úspora a cena sa však môžu zmeniť. Ak je úspora na novom vybranom tovare väčšia ako úspora na vrátenom tovare, rozdiel nebude vrátený a výmena bude prebiehať podľa storno podmienok pre položky zo sady.

Absencia práva na odstúpenie od zmluvy a strata práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v nasledujúcich prípadoch resp. zmluvy: (pokiaľ sa zmluvné strany predtým nedohodli inak):

1. na tovar alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek trhu, na ktoré spoločnosť nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

2. o tovare, ktorý je vyrobený podľa presného návodu spotrebiteľa a prispôsobený jeho osobným potrebám;

3. na tovare, ktorý sa rýchlo kazí alebo sa mu končí trvanlivosť;

4. o poskytovaní služieb, ak spoločnosť splní zmluvu v celom rozsahu a poskytovanie služby začalo na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu a súhlasu spotrebiteľa stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keď ho spoločnosť v plnom rozsahu splní;

5. o dodávke zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril bezpečnostnú plombu;

6. o dodávke novín, periodík alebo časopisov, okrem zmlúv o predplatnom na dodanie takýchto publikácií;

7. o dodávke zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril pečať;

8. o dodávke tovaru, ktorý je vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

9. o dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena je dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktoré je možné dodať po 30 dňoch, a ich skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu, na ktoré spoločnosť nemá vplyv.

ZÁRUKA

Ak neexistujú žiadne informácie o záruke, na položku sa záruka nevzťahuje alebo sú informácie momentálne neznáme. V druhom prípade môže kupujúci kontaktovať poskytovateľa, ktorý mu poskytne aktuálne informácie.

SKUTOČNÁ CHYBA

Zodpovednosť predávajúceho za chyby materiálu

Predávajúci musí dodať tovar spotrebiteľovi v súlade so zmluvou a zodpovedá za podstatné chyby pri jeho plnení.

Kedy je chyba skutočná? Najmä keď:

– výrobok nemá vlastnosti, ktoré umožňujú jeho bežné používanie

– zákazník dostane položku, ktorá nezodpovedá modelu, jedinou výnimkou sú modely zobrazené pre upozornenia.

Ako sa kontroluje vhodnosť položky?

Kontroluje sa s inou bezchybnou položkou rovnakého typu a zároveň s údajmi výrobcu alebo údajmi na položke samotnej.

Ako sa prejaví skutočná chyba?

Skutočnú závadu nám musí kupujúci oznámiť spolu s jej presným popisom a na vlastné náklady v zákonnej lehote. Kupujúci nám zároveň umožňuje obhliadku veci.

V ktorých prípadoch a ako mám reklamovať skutočnú chybu?

V prípadoch, keď tovar nemá záruku. Musí sa vykonať v zákonom stanovených lehotách. Právo na uplatnenie faktických chýb presnejšie upravujú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa:

Spotrebiteľ si môže uplatniť svoje práva z podstatnej vady, ak o vade informuje predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa zistenia vady.

V oznámení o chybe musí spotrebiteľ chybu bližšie popísať a umožniť predávajúcemu prehliadku veci.

Spotrebiteľ môže vadu oznámiť predávajúcemu osobne, o čom mu musí predávajúci vystaviť potvrdenie, alebo zaslať do predajne, kde bola vec zakúpená, prípadne zástupcovi predávajúceho, s ktorým uzatvoril zmluvu.

Predávajúci nezodpovedá za vecné vady tovaru, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od prevzatia tovaru.

VRÁTENÉ POLOŽKY

Vrátené položky sú položky, ktoré boli zakúpené v internetovom obchode (funavocado ©, zastúpené v Slovinsku spoločnosťou ELEN d.o.o.) a majú chyby (poškodený obal, škrabance atď.). Tovar v kategórii „Vrátené položky“ nie je možné vrátiť a vymeniť za rovnaký, nový tovar bez doplatku, ale je možné ho vymeniť za rovnaký alebo iný tovar v rovnakej hodnote (alebo s doplatkom rozdielu).

DORUČENIE

Poskytovateľ dodá tovar alebo službu v dohodnutom termíne. Zmluvným partnerom pre doručovanie zásielok je Packeta, poskytovateľ si však vyhradzuje právo zvoliť si inú doručovaciu službu, ak mu to umožní efektívnejšie doručiť objednávku.

Poskytovateľ odosiela všetky položky do 3-7 pracovných dní, pokiaľ nie je uvedené inak.

Cena doručenia je 3,49 €. V prípade dobierky je potrebné doplatiť sumu 1,99 €. Týmto nákladom sa môžete vyhnúť, ak platíte kreditnou kartou.

Zakúpený tovar doručujeme len na Slovensko.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ využíva vhodné technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a uchovávania osobných údajov a platieb.

O bezpečné autorizácie a transakcie kreditnými kartami sa stará spoločnosť PayPal, keďže nákupy sa uskutočňujú prostredníctvom platby cez PayPal a tiež kreditnými kartami. Pri platbe cez Paypal je používateľ presmerovaný na stránku PayPal, kde uskutoční platbu. Autorizácie kreditných kariet sa vykonávajú v reálnom čase s okamžitým overením údajov z bánk. Informácie o karte nie sú uložené na serveri poskytovateľa.

Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme maximálnu starostlivosť a pozornosť.

Manažér internetového obchodu funavocado- ELEN d.o.o. , v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov povinný chrániť osobné údaje svojich používateľov.

Na obchodné účely zhromažďuje funavocado.sk nasledujúce používateľské údaje:

– meno a priezvisko,

– adresa a bydlisko,

– e-mailová adresa (vaše používateľské meno),

– kontaktné telefónne číslo,

– heslo v zašifrovanej podobe,

– a ďalšie údaje, ktoré užívatelia zadávajú do formulárov na webovej stránke funavocado.sk

Máte právo na bezplatné informácie o svojich osobných údajoch, ktoré uchovávame, ako aj právo na vymazanie týchto údajov. Ak máte otázky týkajúce sa vymazania, spracovania alebo použitia vašich údajov, kontaktujte: info@funavocado.sk alebo nám pošlite žiadosť poštou.

Oznámenia o stave objednávky: vyhradzujeme si právo zasielať Vám na zadané tel. po odoslaní objednávky a v prípade nevyzdvihnutia tovaru do 5 dní vás budeme o čísle informovať prostredníctvom SMS. Ak si tovar nevyzdvihnete dlhšie ako 5 dní, vyhradzujeme si právo zavolať na uvedené telefónne číslo ako pripomienku na vyzdvihnutie tovaru.

Upozornenia: po prihlásení na odber upozornení Vaše meno, tel. číslo a vaša e-mailová adresa sa s vaším súhlasom používajú na reklamné účely, kým sa neodhlásite z odberu upozornení. Na odber upozornení sa môžete prihlásiť len vtedy, ak je pri objednávke zaškrtnuté špeciálne políčko, ktoré vám umožňuje prihlásiť sa. Oznámenie môžete dostať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo telefonického hovoru.

Ak na Facebooku alebo do formulára na titulnej stránke funavocado.sk zadáte e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej získate kupón na zľavu na objednávku, uložíme vašu e-mailovú adresu zaúčelom informovania o špeciálnych výhodách a akciách internetového obchodu funavocado.sk. Z databázy príjemcov upozornení sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním správy na adresu info@funavocado.sk alebo kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ v spodnej časti propagačných e-mailov.

Pre odhlásenie z odberu pravidelných propagačných SMS správ odpovedzte na prijatú SMS správu textom „Odhlásiť sa“ a my odstránime vaše telefónne číslo z databázy príjemcov správ.

Nezodpovedáme za správnosť údajov zadaných používateľmi.

Na účely zaistenia bezpečnosti sa zhromažďujú aj IP adresy, z ktorých používatelia pristupujú na webovú stránku. Na začiatku návštevy je každému používateľovi priradený súbor cookie relácie na identifikáciu a sledovanie nákupného košíka. leko funavocado.sk môže vo vašom počítači ukladať aj niektoré trvalé súbory cookie, t. j.: identifikačné číslo používateľa v zašifrovanej podobe (pre rozpoznanie pri ďalšej návšteve), hodnotenia položiek (aby ste vedeli, ktoré položky ste už ohodnotili) a systémové súbory cookie Google Analytics ( analýza návštev webových stránok).

Všetky uvedené údaje, okrem súborov cookie, sú trvalo uložené na serveri funavocado.sk Súbory cookie relácie sa ukladajú do pamäte servera iba po dobu trvania návštevy a vymažú sa po jednej hodine nečinnosti, zatiaľ čo trvalé súbory cookie sú uložené v počítači návštevníka.

Správcovia funavocado.sk môžu použiť údaje v anonymizovanom súhrnnom formulári na účely štatistickej analýzy.

Správca internetového obchodu funavocado.sk za žiadnych okolností neodovzdá užívateľské údaje neoprávneným osobám. Doručovateľskej službe zveríme iba údaje užívateľa potrebné na doručenie. Používateľa budeme kontaktovať prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku iba v prípade, že používateľ proti tomu výslovne nenamieta.

Údaje zhromažďované a spracovávané spoločnosťou funavocado.sk budú zverejnené len v prípade, ak takúto povinnosť ukladá zákon, alebo v dobrej viere, že je takýto postup nevyhnutný pre konanie pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi a pre ochranu a realizáciu oprávnených záujmov. funavocado.sk. Zaväzujeme sa chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov webovej stránky funavocado.sk

Zberateľom osobných údajov je spoločnosť ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Prevádzkovateľ použije zhromaždené osobné údaje výlučne pre služby, ktoré ponúka. Urobí všetko potrebné, aby ich ochránil pred akýmkoľvek porušovaním a zneužívaním. Na účely poskytovania služieb prevádzkovateľ zhromažďuje, spravuje, spracúva a uchováva údaje používateľa.

Spoločnosť ELEN d.o.o. na dobu neurčitú uchováva nasledovné údaje registrovaných členov. funavocado.sk: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, primárna adresa a doručovacie adresy, krajina bydliska, čas a dátum registrácie, ďalšie údaje, ktoré používateľ dobrovoľne zadá vo formulároch v internetovom obchode; ďalšie údaje, ktoré používateľ dobrovoľne pridá následne do svojho profilu. ELEN d.o.o. používa uvedené osobné údaje na účely vybavenia objednávky (zaslanie informatívnych materiálov, ponúk, faktúr) a inej nevyhnutnej komunikácie s užívateľom. Údaje používateľa nebudú za žiadnych okolností poskytnuté neoprávneným osobám.

Za ochranu osobných údajov zodpovedá aj samotný používateľ, a to zaistením bezpečnosti svojej e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla, ako aj príslušnou softvérovou (antivírusovou) ochranou svojho počítača.

Registrovaní užívatelia môžu kedykoľvek prestať používať internetový obchod a môžu zrušiť svoju registráciu. Robia tak písomným oznámením o zrušení registrácie.

Údaje zbierané spoločnosťou ELEN d.o.o. spracúva až do odvolania súhlasu danej osoby. Písomné zrušenie môžete poslať na adresu info@funavocado.sk . Bez ohľadu na zrušenie, spoločnosť ELEN d.o.o. používa údaje na plnenie zmluvných záväzkov.

Poskytovateľ sa zaväzuje trvalo chrániť všetky osobné údaje užívateľa. Poskytovateľ na dobu neurčitú uchováva IP adresy všetkých návštevníkov funavocado © a pre registrovaných členov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, primárna adresa a doručovacie adresy, krajina bydliska, čas a dátum registrácie a archív komunikácie s poskytovateľom. Poskytovateľ použije osobné údaje výlučne na účely vybavenia objednávky (zaslanie informatívnych materiálov, ponúk, faktúr) a inej nevyhnutnej komunikácie. Údaje používateľa nebudú za žiadnych okolností poskytnuté neoprávneným osobám. Za ochranu osobných údajov zodpovedá aj samotný používateľ, a to zaistením bezpečnosti svojho používateľského mena a hesla a príslušnou softvérovou (antivírusovou) ochranou svojho počítača.

KOMUNIKÁCIA

Poskytovateľ bude užívateľa kontaktovať prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku len v prípade, že voči tomu užívateľ výslovne nenamieta.

Užívateľské recenzie

Názory alebo komentáre používateľov sú súčasťou funkčnosti obchodu. Poskytovateľ umožňuje každému registrovanému používateľovi obchodu napísať názor a poskytovateľ ho pred konečným zverejnením posúdi. Poskytovateľ nebude zverejňovať názory alebo príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé a podľa názoru poskytovateľa neposkytujú výhody iným používateľom a návštevníkom. Používateľ odoslaním názoru alebo komentára výslovne súhlasí s podmienkami používania a umožňuje poskytovateľovi publikovať časť alebo celý text vo všetkých elektronických a iných médiách. Poskytovateľ má právo používať obsah neobmedzene a na akýkoľvek účel, ktorý je v obchodnom záujme poskytovateľa, vrátane zverejňovania v reklamách alebo inej marketingovej komunikácii. Autor posudku zároveň vyhlasuje a zaručuje, že je vlastníkom vecných a morálnych autorských práv k písomným stanoviskám a pripomienkam a tieto práva nevýlučne a na dobu neurčitú prevádza na poskytovateľa.

ZODPOVEDNOSŤ

Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie na to, aby informácie zverejnené na jeho stránkach boli aktuálne a správne. Napriek tomu sa môže stať, že poskytovateľ neopraví údaje na webových stránkach. V takom prípade bude poskytovateľ zákazníka o zmenách informovať a umožní mu odstúpiť od objednávky alebo vymeniť objednaný tovar. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tovar zákazníkovi nedodať a upozorniť na to zákazníka v prípade, že zistí, že vec je z iného dôvodu nedoručiteľná. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah názorov na články napísané užívateľmi. Všetky komentáre sú kontrolované. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, aby fotografie boli symbolické. Poskytovateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy so zákazníkom len v prípade zistenia zjavnej chyby ( 46 OZ ?). Zjavnou chybou sa rozumejú podstatné vlastnosti predmetu a všetky chyby, ktoré sa považujú za rozhodujúce podľa zvyklostí dopravy alebo podľa úmyslu strán a ktoré by v prípade poznania poskytovateľ nepotvrdil, resp. uzavrel zmluvu. To zahŕňa aj zjavné chyby v cenách. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

KLAMÁCIE A SPORY

Poskytovateľ dodržiava platnú legislatívu na ochranu spotrebiteľa. Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie na splnenie svojej povinnosti zaviesť efektívny systém vybavovania reklamácií a určiť osobu, na ktorú sa môže kupujúci v prípade problémov obrátiť e-mailom. Sťažnosť sa podáva prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]. Proces odvolania je dôverný. Pre slovinských (medzinárodných) spotrebiteľov poskytujeme odkaz na SRPS (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Bez ohľadu na predchádzajúci odsek ELEN d.o.o. neuznáva žiadneho poskytovateľa IRPS za kompetentného na riešenie spotrebiteľského sporu.

Poskytovateľ si je vedomý toho, že podstatnou vlastnosťou spotrebiteľského sporu, aspoň pokiaľ ide o súdne riešenie, je jeho nepomer medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a nákladmi vynaloženými na samotné riešenie sporu. To je zároveň hlavnou prekážkou spotrebiteľa, aby nezačal spor pred súdom. Poskytovateľ preto vynakladá maximálne úsilie, aby prípadné spory vyriešil priateľsky. Všetky prípadné vzájomné spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú zmluvné strany snažiť riešiť zmierom, ak to nebude možné, bude spory riešený vecne a miestne príslušným súdom.

Prajeme vám veľa úspešných nákupov!

Tím Funavocado.