Reklamácia a vrátenie tovaru

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ (vyššie uvedené sa vzťahuje výlučne na fyzické osoby, ktoré nadobúdajú tovar za účelom mimo svojej podnikateľskej činnosti) má právo do 14 dní od prevzatia tovaru oznámiť spoločnosti (na kontaktnú e-mailovú adresu [email protected]), že odstupuje od zmluvy bez toho, aby musel svoje rozhodnutie odôvodniť.

V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti všetky prijaté platby.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ informovať spoločnosť (na kontaktnej e-mailovej adrese [email protected]) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným klasickou poštou, resp. e-mailom). Na tento účel môže spotrebiteľ použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Adresa pre vrátenie tovaru: ELEN d.o.o., Podgorje 31 A, 9253 Apače, Slovenia

Vyplňte nasledujúci formulár a vybavíte odstúpenie od zmluvy rýchlym a jednoduchým spôsobom. Pokyny na vyplnenie formulára nájdete pod formulárom.

ak nemôžete nájsť objednávku v prvom formulári, skúste tu:

Potrebujete pomoc s vyplnením digitálneho formulára?

1. Zadajte číslo objednávky, ktoré nájdete vo faktúre, ktorú ste dostali e-mailom. Číslo objednávky začína SK-SK

2. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste použili pri zadávaní objednávky.

(3) V ďalšom kroku vyberte jednu z možností (vrátenie výrobku, výmena výrobku alebo reklamácia výrobku).

4. Vyplňte povinné polia a odošlite formulár.

POZNÁMKA!
Ak ste výrobok zaplatili na dobierku, potrebujeme vaše číslo IBAN, na ktoré prevedieme kúpnu cenu. V prípade platby kartou alebo cez PayPal vám vrátime finančné prostriedky na použitý spôsob platby.

Číslo účtu (IBAN) je v tvare SK a 22 číslic idúcich po sebe.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Aby mohla byť zohľadnená lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslanie oznámenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy, spoločnosť mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy, vráti prijatú platbu vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov v dôsledku výberu typu doručenia, ktorý nie je najdostupnejšou štandardnou formou doručenia ponúkanou spoločnosťou). Takúto náhradu vykoná spoločnosť rovnakými platobnými prostriedkami, aké boli použité pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak; Spotrebiteľ v žiadnom prípade nebude znášať žiadne náklady v dôsledku vrátenia peňazí. Spoločnosť môže zadržať platbu, kým nedostane vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepošle dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Lehota začína plynúť jeden deň po dátume prevzatia. Jediné náklady účtované spotrebiteľovi v súvislosti s odstúpením od zmluvy sú náklady na expedíciu (dopravu) tovaru, ktoré sú vypočítané podľa cenníka doručovateľskej služby. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy (kúpy). Ak spotrebiteľ už začal tovar používať alebo ak odstránil bezpečnostnú nálepku, odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Prijatý tovar musí byť vrátený nepoškodený a v rovnakom množstve, pokiaľ nie je tovar zničený, poškodený, stratený alebo sa jeho množstvo bez zavinenia spotrebiteľa neznížilo. Výrobca tovaru predpisuje aj jeho originálny obal (v súlade s § 36 zákona o ochrane spotrebiteľa). Vzhľadom na to, že obal je neoddeliteľnou súčasťou tovaru, musí byť uvedený aj v pôvodnom stave pri prevzatí tovaru (t.j. nepoškodený a v rovnakom množstve).

V prípade odstúpenia od zmluvy, kde bol použitý propagačný kód, sa tieto prostriedky považujú za zľavu a nevracajú sa (vracia sa zaplatená suma). V prípade použitia darčekovej poukážky funavocado ©; tento sa považuje za platobný prostriedok a pri odstúpení od zmluvy sa mu zaplatená suma vráti na jeho IBAN (transakčný účet, o ktorom informuje v oznámení o odstúpení).

Vrátenie peňazí bude uskutočnené čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V záujme istoty, správnosti a včasnosti vrátenia peňazí, ako aj zabezpečenia evidencie platieb, sa vrátenie platby kupujúcemu uskutočňuje výlučne prevodom na jeho transakčný účet. Vrátenie platby v hotovosti nie je možné! Vrátenie prijatého tovaru spoločnosti v lehote na odstúpenie od zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Vo výnimočných prípadoch, keď produkty nie sú vrátené v súlade so ZVPot, môžeme spotrebiteľovi ponúknuť kúpu veci s primeranou náhradou, ktorá je určená v zápisnici pri vrátení. Nákup so zníženou hodnotou je braný do úvahy pri potvrdení spotrebiteľom e-mailom. Spotrebiteľ profituje zo spomínaného odkupného len pri objednávke iného tovaru v rovnakej alebo vyššej hodnote.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy na produkty v súprave

Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy pre niektorú z položiek, ktoré tvoria sadu, môže požiadať o vrátenie peňazí alebo výmenu za inú položku. Spotrebiteľ môže vrátiť alebo vymeniť jeden alebo viac produktov zo súpravy. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy na tovar zo sady dostane vrátenú sumu vo výške peňažných prostriedkov zaplatených za predmetný tovar, ktorý vracia. Pri výmene za iný tovar musí byť spotrebiteľ pri hľadaní alternatívy opatrný, aby si vybral tovar, ktorý má rovnakú alebo vyššiu online cenu ako je online cena tovaru, ktorý vracia na výmenu. Úspora a cena sa však môžu zmeniť. Ak je úspora na novom vybranom tovare väčšia ako úspora na vrátenom tovare, rozdiel nebude vrátený a výmena bude prebiehať podľa storno podmienok pre produkty zo sady.

Absencia práva na odstúpenie od zmluvy a strata práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v nasledujúcich prípadoch resp. zmluvy: (pokiaľ sa zmluvné strany predtým nedohodli inak):

1. na tovar alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek trhu, na ktoré spoločnosť nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

2. o tovare, ktorý je vyrobený podľa presného návodu spotrebiteľa a prispôsobený jeho osobným potrebám;

3. na tovare, ktorý sa rýchlo kazí alebo mu končí trvanlivosť;

4. o poskytovaní služieb, ak spoločnosť splní zmluvu v celom rozsahu a poskytovanie služby začalo na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu a súhlasu spotrebiteľa, stráca právo na odstúpenie od zmluvy, keď ho spoločnosť v plnom rozsahu splní;

5. o dodávke zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril bezpečnostnú plombu;

6. o dodávke novín, periodík alebo časopisov, okrem zmlúv o predplatnom na dodanie takýchto publikácií;

7. o dodávke zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril pečať;

8. o dodávke tovaru, ktorý je vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

9. o dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena je dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktoré je možné dodať po 30 dňoch, a ich skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu, na ktoré spoločnosť nemá vplyv.

KLAMÁCIA PRODUKTU

Ak ste dostali poškodený alebo nefunkčný produkt, dajte nám vedieť ihneď, ako produkt dostanete. Pošlite nám popis poškodenia na e-mailovú adresu [email protected] spolu s fotografiou alebo videom produktu, ktoré jasne ukazuje poškodenie.

Úprimne sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti a vašu sťažnosť budeme riešiť prednostne.

VÝMENA PRODUKTOV

Ak Vám veľkosť alebo farba objednaného produktu nevyhovuje, môžete si ho bezplatne vymeniť. Pre výmenu nám napíšte na [email protected]. Jediné náklady účtované spotrebiteľovi v súvislosti s výmenou sú náklady na expedíciu (dopravu) tovaru, ktoré sú kalkulované podľa cenníka zásielkovej služby. Ak spotrebiteľ už začal tovar používať alebo ak odstránil bezpečnostnú nálepku, odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

NIEKOĽKO TIPOV PRI PREBERANÍ ZÁSIELKY – VÁŠ NÁKUP

Možnosť vrátenia alebo výmeny produktov je určená na to, aby ste v prípade nespokojnosti s produktmi mohli nákup bez problémov zrušiť. To znamená, že máte aj určité povinnosti. Pri výmene alebo vrátení produktov postupujte podľa nižšie uvedených tipov.

– Opatrne otvárajte obal a uchovávajte ho nepoškodený.

– Uschovajte faktúru, pretože obsahuje adresu, na ktorú môžete balík vrátiť.

– Výrobok si dôkladne prezrite, v prípade potreby ho dôkladne vyskúšajte – dávajte pozor, aby ste výrobok nepoškodili.

– Neodstraňujte štítky, kým si nie ste istí, že si produkt ponecháte.